14 en 15 september 2010
Gent
Geestelijke gezondheid: kiezen en delen

Voorstelling 2010

Geachte collega hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg,

Namens het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie nodigen we u uit op het vijfde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, dat plaatsheeft te Gent. Het thema is: Geestelijke gezondheid: kiezen en delen.

Het landschap van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is zeer complex. Deze complexiteit betreft zowel de verscheidenheid van zorggebruikers als van zorgverleners. Epidemiologisch onderzoek toont een hoge prevalentie van psychiatrische stoornissen, sterk variërend in aard,ernst, duur en de concrete hulpvraag van de individuele patiënt.
Minstens even verscheiden is het ggz-aanbod. Deze zorg is extra- en intramuraal georganiseerd, met steeds meer tussenvormen, en wordt opgenomen door verschillende beroepsgroepen. Hierbij worden verschillende denkmodellen gehanteerd, te vatten onder de algemene, maar vaak onduidelijke noemer ‘biopsychosociaal model’. Deze zorg behelst preventieve, curatieve en palliatieve taken.

In het ggz landschap bewegen niet alleen patiënten en hulpverleners. Ook familie en omgeving van de patiënt, andere niet ggz hulpverleners en de maatschappij hebben verwachtingen en eisen t.a.v. de ggz en geven er mee vorm aan.

Deze diversiteit is zowel een uitdaging als een beperking. Zorgverleners lopen het gevaar naast elkaar te functioneren i.p.v. met elkaar. In een multidisciplinaire aanpak doen verschillende disciplines vaak hetzelfde werk. Preventieve, curatieve en palliatieve taken liggen versplinterd over nulde, eerste, tweede en derde lijn. In deze ggz dreigt zelfs een kat haar eigen jongen niet terug te vinden!

Enkel een goede samenwerking kan een antwoord bieden op deze complexe uitdaging. Samenwerking kan niet zonder ‘kiezen en delen’. Hoe kunnen biologische, psychologische en sociale benaderingen elkaar aanvullen in een gemeenschappelijk project zonder al te grote overlap?
Keuzes dienen gemaakt te worden over de eigenheid en het takenpakket van de verschillende disciplines. Dat betekent afgrenzen en (ver)delen.
Keuzes dienen te worden gemaakt over de focus van de ggz. Zetten we vooral in op de veel voorkomende psychiatrische stoornissen, met vaak milde pathologie, of op de minder prevalente, vaak ernstige stoornissen. Leggen wij vooral de nadruk op een preventieve, curatieve of palliatieve aanpak? Hoe kunnen we dit verdelen over de verschillende beroepsgroepen en zorgvoorzieningen?

Tijdens het vijfde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres zullen deze vragen worden uitgewerkt, en hopen we tot antwoorden te komen. Deze vragen en antwoorden kunnen duidelijkheid scheppen in het ggz-landschap, waarmee zowel patiënt, hulpverlener, familie, omgeving en maatschappij gediend zijn. Samenwerking (tussen hulpverleners, organisaties, …) kan immers pas mits duidelijke afgrenzing.

Ook voor dit congres nodigen we u uit om voorstellen tot bijdrage in te zenden. Er zijn verschillende bijdragevormen: posters, mededelingen, discussie/controverses, werkwinkels en symposia. Het organisatiecomité spreekt de keynotesprekers aan.
We kijken uit naar uw bijdragen!

Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Guido Pieters

Dr. Jürgen De Fruyt

voorzitter

wetenschappelijk secretaris

 

Naast de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie nemen de volgende organisaties deel aan de voorbereiding van het congres:

BCNBP

Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry

BMT

Beroepsvereniging van Muziektherapeuten

BSP

Belgische School voor Psychoanalyse

BVP

Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

BVRGS

Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie

NVAGT

Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie, afdeling Vlaanderen

NVKVV

Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

PSYLOS

Vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg

VAD

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen

VE

Vlaams Ergotherapeutenverbond

VHYP

Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging

VVCEPC

Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Experiëntiële Psychotherapie en Counseling

VVCKT

Vlaamse Vereniging van Creatieve & Kunsttherapeuten

VVGG

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

VVGT

Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

VVK

Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie

VVKP

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

VVO

Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen

VVP

Vlaamse Vereniging voor Pesso-Psychotherapie

VVPMT

Vlaamse Vereniging voor Psychomotorisch Therapeuten

VVPT

Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie

VVS

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie


TERUG NAAR HET HUIDIG CONGRES